Προφίλ

Η Engineers for Business (EfB) είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες και προϊόντα που συνδέουν την επιχειρηματικότητα, τη μηχανική και τη βιωσιμότητα. Οι άνθρωποι της EfB διαθέτουν εκτενή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργιών, ανάπτυξης αλγορίθμων βελτιστοποίησης για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφορίας για χρήση σε ολοκληρωμένα συστήματα κυκλικής οικονομίας. Η EfB αναπτύσσει και προωθεί διεπιστημονικές εφαρμογές για τη διασύνδεση τριών αλληλοσυνδεόμενων πυλώνων ανάπτυξης, τη Μηχανική, την Επιχειρηματικότητα και τη Βιωσιμότητα. Πέρα από την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής, η εταιρία διαθέτη μακρά εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων, τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ερευνητικών προγραμμάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των διαδικασιών, όπως επίσης και των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Υπηρεσίες

Βασική στρατηγική της εταιρίας Engineers for Business αποτελεί η διαρκής ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων προϊόντων ΤΠΕ (λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα) σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής.
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες στους εξής θεματικούς άξονες και τις επιμέρους περιοχές αυτών:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τίτλος έργου Kyklos 4.0: An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferences
Χρηματοδότηση European Commission | H2020-DT-2018-2020 | Innovation Actions (IA)
Διάρκεια 48 μήνες  |  Οκτ 2019 – Σεπ 2023
Προϋπολογισμός 346.375 € Συνολικός προϋπολογισμός 19.248.200 €
Περιγραφή

Το έργο KYKLOS 4.0 έχει ως στόχο να αναδείξει τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν νέες τεχνολογίες όπως Cyber-Physical Systems (CPS), Product Lifecycle Management (PLM), Life Cycle Assessment (LCA), Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), σε βιομηχανικό επίπεδο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Το έργο αφορά μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές, με σκοπό να επιδείξει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου οικοσυστήματος KYKLOS 4.0. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει την αξία του οικοσυστήματος KYKLOS 4.0 σχετικά με βελτιώσεις στην απόδοση της λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων, μέσω της αξιοποίησης της επαναχρησιμοποίησης και επαν-εισαγωγής υλικών στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων (δευτερογενής χρήση υλικού, επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων και μερών). Το έργο KYKLOS 4.0 διασφαλίζει την επεκτασιμότητα της αξιοποίησης «κυκλικών» τεχνολογιών και υπηρεσιών μέσω της άμεσης εμπλοκής περισσοτέρων από 100 κρίσιμων βιομηχανικών παικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζοντας εμπειρίες και διεπιστημονικές λύσεις προμηθευτών τεχνολογίας στον τομέα της «κυκλικής» παραγωγής, το έργο στοχεύει σε σημαντικές και μετρήσιμες μειώσεις του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του βιομηχανικού τομέα μέσω της μείωσης στη χρήση ορυκτών πόρων και πρώτων υλών.

 

Τίτλος έργου Fields: Addressing the current and Future skill needs for sustainability, digitalization, and the bio-Economy in Agriculture: European skills agenda and Strategy
Χρηματοδότηση European Commission  |  Erasmus+  |  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Διάρκεια 48 μήνες  |  Ιαν 2020 – Δεκ 2023
Προϋπολογισμός 88.437 € Συνολικός προϋπολογισμός 3.996.600 €
Περιγραφή

Το έργο FIELDS έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και ευκαιριών της σύγχρονης γεωργίας υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, της ανάγκης για παραγωγή περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και διαδικασιών, την αξιοποίηση των παρα-προϊόντων της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, την αυξημένη πολυπλοκότητα της αλυσίδας, αλλά και την αυξημένη διαθεσιμότητα της πληροφορίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η προσέγγιση του έργου FIELDS επιτρέπει την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργία της Ε.Ε. Αντιμετωπίζει και αντιδρά με επιτυχία σε αυτές τις δυνάμεις μέσω της πρότασης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και δεξιοτήτων. Καθώς τα θέματα γεωργίας διαφέρουν κατά πολύ από χώρα σε χώρα, η στρατηγική της Ε.Ε. οφείλει να προσαρμοστεί ώστε να εστιάσει στις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και το προφίλ κάθε περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τα ποιοτικά πρότυπα της Ε.Ε. (ESCO, EQAVET, ECVET). Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να εγκαθιδρυθεί μια Συμμαχία Ικανοτήτων (Agriculture Sector Skill Alliance) με σκοπό να αξιοποιήσει τα κανονιστικά πλαίσια και τις ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

 

Τίτλος έργου Agrotrace: Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών
Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Διάρκεια 36 μήνες  |  Οκτ 2019 – Σεπ 2022
Προϋπολογισμός 34.000 € Συνολικός προϋπολογισμός 835.278 €
Περιγραφή

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθώς και της ικανοποίησης των προσδοκιών των καταναλωτών για ασφαλή φρέσκα τρόφιμα, οι διάφοροι τομείς της βιομηχανίας σχεδιάζουν ξεχωριστές -συχνά παράλληλες- διαδρομές για να καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ιχνηλασιμότητας και να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές ασφάλειας των τροφίμων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους εφοδιαστικών αλυσίδων. Το σύστημα που προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη τόσο της εσωτερικής ιχνηλασιμότητας εντός των επιχειρήσεων, όσο και της συνολικής (εξωτερικής) ιχνηλασιμότητας των προϊόντων νωπών φρούτων και λαχανικών σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, η εσωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει διαδικασίες συσκευασίας για τη σύνδεση της ταυτότητας των παρτίδων νωπών φρούτων και λαχανικών με τις παρτίδες που λαμβάνουν τη μορφή συσκευασιών, κιβωτίων και παλετών. Αντίστοιχα, η εξωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών εταίρων σχετικά με την ταυτότητα των προϊόντων, καθώς και τη μεταφορά τους.

 

Τίτλος έργου Palaemon: A holistic passenger ship evacuation and rescue ecosystem
Χρηματοδότηση European Commission | H2020-MG-2018-2019-2020 | Research and Innovation Actions (RIA)
Διάρκεια 36 μήνες  |  Ιουν 2019 – Μάιος 2022
Προϋπολογισμός 358.125 € Συνολικός προϋπολογισμός 8.996.900 €
Περιγραφή

Το έργο PALAEMON στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εξελιγμένου συστήματος εκκένωσης πλοίων, επανεξετάζοντας ριζικά τον τρόπο σχεδίασης των Mass Evacuation Vessels (MEVs). Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα έξυπνο οικοσύστημα που παρέχει πρόσβαση σε πραγματικού χρόνου δεδομένων για το σχεδιασμό στρατηγικών και τη βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού διαδικασιών εκκένωσης πλοίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν πλημμυρίσει. Το οικοσύστημα του PALAEMON ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες για ανίχνευση, παρακολούθηση ανθρώπων, καταμέτρηση και υπηρεσίες εντοπισμού, καθώς και παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά την ώρα του ατυχήματος. Τα παραπάνω ενσωματώνονται σε ένα ανεξάρτητο, έξυπνο σύστημα αντίληψης και καθοδήγησης για τη διατήρηση μιας ενεργής οδού εκκένωσης για μαζικά πλήθη, καθιστώντας την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα επιβατηγά πλοία της περισσότερο αποτελεσματική. Η συνεχής παρακολούθηση και ο μόνιμος έλεγχος ενισχύουν την ικανότητα ανίχνευσης, πρόληψης και μετριασμού οποιουδήποτε ζητήματος και πιθανής ζημίας που προκύπτει από φυσικές ή/και ανθρωπογενείς καταστροφές και ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες:  https://palaemonproject.eu/

 

Τίτλος έργου Biocircular: Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας
Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Διάρκεια 36 μήνες  |  Σεπ 2018 – Αυγ 2021
Προϋπολογισμός 49.500 € Συνολικός προϋπολογισμός 994.615 €
Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας και μεταποίησης σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής, ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων. Άμεσος στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της μονάδας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων. Όλα τα ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://biocircular.gr

 

Τίτλος έργου v-agrifleet: Voice-driven fleet management system for agricultural operations
Χρηματοδότηση European Commission | FP7-FRACTALS
Διάρκεια 36 μήνες  |  Ιουν 2015 – Μαρ 2016
Προϋπολογισμός 114.560 €
Περιγραφή

Το έργο V-AgriFleet αφορά στην ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης αγροτικού στόλου, το οποίο λειτουργεί μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Τα κεντρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της εφαρμογής περιλαμβάνουν τη διάδραση χειριστή-εφαρμογής μέσω της φωνής του χρήστη (φωνητικές εντολές). Το προϊόν διαφοροποιείται σημαντικά από τον ανταγωνισμό λόγω του ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ετερογενείς στόλους (διαφορετικούς τύπους αγροτικών οχημάτων ή/και μηχανημάτων, διαφορετικές εταιρείες κατασκευής κλπ.). Το νέο προϊόν ξεπερνά τα μειονεκτήματα υφιστάμενων λύσεων για διαχείριση στόλων, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ομοιογενείς στόλους. Ταυτόχρονα, η χρήση φωνητικών εντολών απαλλάσσει τους χειριστές από περαιτέρω χειροκίνητη αλληλεπίδραση με το σύστημα, επιτρέποντάς τους να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή δίνοντας ή συλλέγοντας πληροφορίες με τη φωνή τους. Περισσότερες πληροφορίες στο http://vagrifleet.gr

Προϊόντα

Λογισμικό  
V-Agrifleet

Η εφαρμογή V-AgriFleet αποτελεί πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης γεωργικού στόλου που έχει ως κεντρικό λειτουργικό χαρακτηριστικό της τη φωνητική παροχής και λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα αποκεντρωμένο εργαλείο διαχείρισης στόλου για ετερογενείς στόλους ανεξάρτητα από τα εμπορικά σήματα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Παρέχει στους χειριστές των αγροτικών μηχανημάτων πλήρη φωνητική επικοινωνία, χωρίς καμία χειροκίνητη αλληλεπίδραση. Η εφαρμογή V-AgriFleet είναι βασισμένη σε τεχνολογία FIWARE που ενσωματώνει μια σειρά enablers (π.χ. PEP Proxy - Wilma, AuthZForce, Orion Context Broker) και απευθύνεται σε διάφορες ομάδες πελατών, όπως αγρότες, ενώσεις αγροτών, κατασκευαστές μηχανημάτων κ.ά. Η εφαρμογή V-AgriFleet υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.
Λογισμικό  
ecoCycle

Το λογισμικό ecoCycle v1.1 υπολογίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Μέσω της χρήσης του εργαλείου, πραγματοποιείται αναλυτική και πλήρης μελέτη του υπό μελέτη προϊόντος ή της διεργασίας, από την εξαγωγή των πρώτων υλών ως την απόρριψη των προϊόντων και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Το ecoCycle βασίζεται στη μεθοδολογία Eco Indicator 99, κατά την οποία υπολογίζεται ένας μοναδιαίος δείκτης (single indicator) που εκφράζει τη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, στη βάση του διεθνούς προτύπου ISO 14042. Πιο συγκεκριμένα, το ecoCycle συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς του περιβαλλοντικού αντικτύπου τις παρακάτω επιπτώσεις: (α) Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, (β) Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, (γ) Κλιματική αλλαγή, (δ) Εξάντληση των φυσικών πόρων, (ε) Μείωση της στοιβάδας του όζοντος, (στ) Οξίνιση, (ζ) Ευτροφισμός, (η) Ιονίζουσες ακτινοβολίες, (θ) Οικο-τοξικότητα, (ι) Χρήσεις γης. Η αρχιτεκτονική του εργαλείου αποτυπώνεται στην Εικόνα που ακολουθεί.

Λογισμικό  
Agro TC

Το Agro TC είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό που υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ). To λογισμικό βοηθά στην καταγραφή των ελέγχων του εξοπλισμού (νεφελοψεκαστήρες, ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών) και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων. Εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και εξάγει τις μηνιαίες αναφορές προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) και προς το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων (πρώην ΙΓΕΜΚ). Το λογισμικό Agro TC είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σημεία υφιστάμενων ΣΤΕΕΕΓΦ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό της Engineers for Business περιλαμβάνει στελέχη με εκτεταμένη εμπειρία σε υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση λειτουργιών, την ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση βιωσιμότητας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε αντικείμενα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και την οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και Εθνικούς πόρους, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων κατά την πρόσφατη περίοδο. Επίσης, η Engineers for Business συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων, μεταδιδακτορικών επιστημόνων, δημιουργώντας διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, οι οποίες βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

EfB

Address: Δοϊράνης 17, 54624, Θεσσαλονίκη
Phone: 2310222072

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για σχόλια και παρατηρήσεις συμπληρώστε τη φόρμα.

* υποχρεωτικό πεδίο

ΧΑΡΤΗΣ