Προφίλ

Η Engineers for Business (EfB) είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες και προϊόντα που συνδέουν την επιχειρηματικότητα, τη μηχανική και τη βιωσιμότητα. Οι άνθρωποι της EfB διαθέτουν εκτενή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργιών, ανάπτυξης αλγορίθμων βελτιστοποίησης για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφορίας για χρήση σε ολοκληρωμένα συστήματα κυκλικής οικονομίας. Η EfB αναπτύσσει και προωθεί διεπιστημονικές εφαρμογές για τη διασύνδεση τριών αλληλοσυνδεόμενων πυλώνων ανάπτυξης, τη Μηχανική, την Επιχειρηματικότητα και τη Βιωσιμότητα. Πέρα από την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής, η εταιρία διαθέτη μακρά εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων, τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ερευνητικών προγραμμάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των διαδικασιών, όπως επίσης και των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Υπηρεσίες

Βασική στρατηγική της εταιρίας Engineers for Business αποτελεί η διαρκής ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων προϊόντων ΤΠΕ (λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα) σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής.
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες στους εξής θεματικούς άξονες και τις επιμέρους περιοχές αυτών:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τίτλος έργου Kyklos 4.0: An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferences
Χρηματοδότηση European Commission | H2020-DT-2018-2020 | Innovation Actions (IA)
Διάρκεια 48 μήνες  |  Οκτ 2019 – Σεπ 2023
Προϋπολογισμός 346.375 € Συνολικός προϋπολογισμός 19.248.200 €
Περιγραφή

KYKLOS 4.0 demonstrates the transformative effects that CPS, PLM, LCA, AR and AI technologies and methodologies will have to the Circular Manufacturing Framework. To this end, the project performs large-scale pilots to demonstrate the technical, environmental and economic viability of KYKLOS 4.0 Ecosystem to reshape intra-factory processes and services, while showing KYKLOS 4.0 value in terms of operational efficiency improvements and delivering reusable solutions (second use of material, part and components reuse) for the whole manufacturing sectors. Moreover, KYKLOS 4.0 ensures scalability for future scale of novel circular manufacturing technologies and services by engaging over 100 key European industry actors. Bringing together knowledge and solutions of major European technology providers together with the competence and experience of key European industry players in the circular manufacturing  domain, the project demonstrates a measurable reduction of environmental impacts due to the reduce of the use of fossil fuels and raw materials. The delivered results are relevant for the whole manufacturing sector and market throughout Europe.

 

Τίτλος έργου Fields: Addressing the current and Future skill needs for sustainability, digitalization, and the bio-Economy in Agriculture: European skills agenda and Strategy
Χρηματοδότηση European Commission  |  Erasmus+  |  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Διάρκεια 48 μήνες  |  Ιαν 2020 – Δεκ 2023
Προϋπολογισμός 88.437 € Συνολικός προϋπολογισμός 3.996.600 €
Περιγραφή

FIELDS tackles new challenges and opportunities for agriculture today, driven by the climate change, the greening of the products and processes, the reuse of side-stream products, the raised complexity of the chain and the increased availability of information. The multi-stakeholder approach of the FIELDS project allows confronting the complexity of the issues that  EU agriculture faces today and successfully addresses and reacts to these drivers through the proposition of new business models and skills. As agriculture issues differ a lot from country to country, the EU strategy will be customized to address country-specific actions, occupational profiles and training material to reflect the country needs while keeping EU quality standards (ESCO, EQAVET, ECVET) to address the mobility of learners through Europe concretely. Within the project, an Agriculture Sector Skill Alliance is established to build upon the regulatory frameworks and opportunities at EU and country level, proposing concrete and practical initiatives to address skills challenges, in particular through offering modular training inside the project while guaranteeing mobility of workers within the agriculture, forestry and agrifood industry.

 

Τίτλος έργου Agrotrace: Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών
Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Διάρκεια 36 μήνες  |  Οκτ 2019 – Σεπ 2022
Προϋπολογισμός 34.000 € Συνολικός προϋπολογισμός 835.278 €
Περιγραφή

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθώς και της ικανοποίησης των προσδοκιών των καταναλωτών για ασφαλή φρέσκα τρόφιμα, οι διάφοροι τομείς της βιομηχανίας σχεδιάζουν ξεχωριστές -συχνά παράλληλες- διαδρομές για να καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ιχνηλασιμότητας και να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές ασφάλειας των τροφίμων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους εφοδιαστικών αλυσίδων. Το σύστημα που προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη τόσο της εσωτερικής ιχνηλασιμότητας εντός των επιχειρήσεων, όσο και της συνολικής (εξωτερικής) ιχνηλασιμότητας των προϊόντων νωπών φρούτων και λαχανικών σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, η εσωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει διαδικασίες συσκευασίας για τη σύνδεση της ταυτότητας των παρτίδων νωπών φρούτων και λαχανικών με τις παρτίδες που λαμβάνουν τη μορφή συσκευασιών, κιβωτίων και παλετών. Αντίστοιχα, η εξωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών εταίρων σχετικά με την ταυτότητα των προϊόντων, καθώς και τη μεταφορά τους.

 

Τίτλος έργου Palaemon: A holistic passenger ship evacuation and rescue ecosystem
Χρηματοδότηση European Commission | H2020-MG-2018-2019-2020 | Research and Innovation Actions (RIA)
Διάρκεια 36 μήνες  |  Ιουν 2019 – Μάιος 2022
Προϋπολογισμός 358.125 € Συνολικός προϋπολογισμός 8.996.900 €
Περιγραφή

PALAEMON develops a sophisticated mass centralised evacuation system, based on a radical re-thinking of Mass Evacuation Vessels (MEVs) combined with an intelligent ecosystem of critical components providing real-time access to and representation of data to establish appropriate evacuation strategies for optimizing the operational planning of the evacuation process on damaged or flooded vessels. The intelligent ecosystem of PALAEMON incorporates innovative technologies for sensing, people monitoring and counting and localisation services as well as real-time data during accident time. These are integrated into an independent, smart situation-awareness and guidance system for sustaining an active evacuation route for large crowds, making emergency response in EU passenger ships more efficient. Continuous monitoring and permanent control enhances the capacity to detect, prevent and mitigate any issue and potential harm arising from physical and/or man-made accidents and disasters.

More information at: http://www.palaemon-project.eu

 

Τίτλος έργου Biocircular: Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας
Χρηματοδότηση Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Διάρκεια 36 μήνες  |  Σεπ 2018 – Αυγ 2021
Προϋπολογισμός 49.500 € Συνολικός προϋπολογισμός 994.615 €
Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας και μεταποίησης σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής, ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων. Άμεσος στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της μονάδας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων. Όλα τα ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://biocircular.gr

 

Τίτλος έργου v-agrifleet: Voice-driven fleet management system for agricultural operations
Χρηματοδότηση European Commission | FP7-FRACTALS
Διάρκεια 36 μήνες  |  Ιουν 2015 – Μαρ 2016
Προϋπολογισμός 114.560 €
Περιγραφή

V-AgriFleet develops an innovative agricultural fleet management system to be operated through a mobile application. The central operational features of the application includes a voice interaction with the user (voice driven). The product is significantly differentiated from competition due to the fact that it can be applied to heterogeneous fleets (different types of agricultural vehicles/machines, different manufacturing companies), overcoming the disadvantages of existing fleet management solutions that apply exclusively to homogeneous fleets regarding the type and trademarks of the vehicles/machines of the agricultural fleet concerned. At the same time, the use of voice commands releases operators from further manual interaction with the system, enabling them to interact with the application by either providing or collecting information with their voice.

More information at: http://vagrifleet.gr

Προϊόντα

Λογισμικό  
V-Agrifleet

Η εφαρμογή V-AgriFleet αποτελεί πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης γεωργικού στόλου που έχει ως κεντρικό λειτουργικό χαρακτηριστικό της τη φωνητική παροχής και λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα αποκεντρωμένο εργαλείο διαχείρισης στόλου για ετερογενείς στόλους ανεξάρτητα από τα εμπορικά σήματα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Παρέχει στους χειριστές των αγροτικών μηχανημάτων πλήρη φωνητική επικοινωνία, χωρίς καμία χειροκίνητη αλληλεπίδραση. Η εφαρμογή V-AgriFleet είναι βασισμένη σε τεχνολογία FIWARE που ενσωματώνει μια σειρά enablers (π.χ. PEP Proxy - Wilma, AuthZForce, Orion Context Broker) και απευθύνεται σε διάφορες ομάδες πελατών, όπως αγρότες, ενώσεις αγροτών, κατασκευαστές μηχανημάτων κ.ά. Η εφαρμογή V-AgriFleet υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.
Λογισμικό  
ecoCycle

Το λογισμικό ecoCycle v1.1 υπολογίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Μέσω της χρήσης του εργαλείου, πραγματοποιείται αναλυτική και πλήρης μελέτη του υπό μελέτη προϊόντος ή της διεργασίας, από την εξαγωγή των πρώτων υλών ως την απόρριψη των προϊόντων και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Το ecoCycle βασίζεται στη μεθοδολογία Eco Indicator 99, κατά την οποία υπολογίζεται ένας μοναδιαίος δείκτης (single indicator) που εκφράζει τη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, στη βάση του διεθνούς προτύπου ISO 14042. Πιο συγκεκριμένα, το ecoCycle συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς του περιβαλλοντικού αντικτύπου τις παρακάτω επιπτώσεις: (α) Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, (β) Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, (γ) Κλιματική αλλαγή, (δ) Εξάντληση των φυσικών πόρων, (ε) Μείωση της στοιβάδας του όζοντος, (στ) Οξίνιση, (ζ) Ευτροφισμός, (η) Ιονίζουσες ακτινοβολίες, (θ) Οικο-τοξικότητα, (ι) Χρήσεις γης. Η αρχιτεκτονική του εργαλείου αποτυπώνεται στην Εικόνα που ακολουθεί.

Λογισμικό  
Agro TC

Το Agro TC είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό που υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ). To λογισμικό βοηθά στην καταγραφή των ελέγχων του εξοπλισμού (νεφελοψεκαστήρες, ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών) και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων. Εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και εξάγει τις μηνιαίες αναφορές προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) και προς το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων (πρώην ΙΓΕΜΚ). Το λογισμικό Agro TC είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σημεία υφιστάμενων ΣΤΕΕΕΓΦ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό της Engineers for Business περιλαμβάνει στελέχη με εκτεταμένη εμπειρία σε υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση λειτουργιών, την ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση βιωσιμότητας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε αντικείμενα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και την οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και Εθνικούς πόρους, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων κατά την πρόσφατη περίοδο. Επίσης, η Engineers for Business συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων, μεταδιδακτορικών επιστημόνων, δημιουργώντας διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, οι οποίες βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

EfB

Address: Δοϊράνης 17, 54624, Θεσσαλονίκη
Phone: 2310222072

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για σχόλια και παρατηρήσεις συμπληρώστε τη φόρμα.

* υποχρεωτικό πεδίο

ΧΑΡΤΗΣ