Προφίλ

Η Engineers for Business (EfB) είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες και προϊόντα που συνδέουν την επιχειρηματικότητα, τη μηχανική και τη βιωσιμότητα. Οι άνθρωποι της EfB διαθέτουν εκτενή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργιών, ανάπτυξης αλγορίθμων βελτιστοποίησης για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και διαχείρισης πληροφορίας για χρήση σε ολοκληρωμένα συστήματα κυκλικής οικονομίας. Η EfB αναπτύσσει και προωθεί διεπιστημονικές εφαρμογές για τη διασύνδεση τριών αλληλοσυνδεόμενων πυλώνων ανάπτυξης, τη Μηχανική, την Επιχειρηματικότητα και τη Βιωσιμότητα. Πέρα από την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής, η εταιρία διαθέτη μακρά εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων, τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ερευνητικών προγραμμάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των διαδικασιών, όπως επίσης και των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Υπηρεσίες

Βασική στρατηγική της εταιρίας Engineers for Business αποτελεί η διαρκής ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων προϊόντων ΤΠΕ (λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα) σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας αιχμής.
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες στους εξής θεματικούς άξονες και τις επιμέρους περιοχές αυτών:

Προϊόντα

Λογισμικό  
V-Agrifleet

Η εφαρμογή V-AgriFleet αποτελεί πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης γεωργικού στόλου που έχει ως κεντρικό λειτουργικό χαρακτηριστικό της τη φωνητική παροχής και λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα αποκεντρωμένο εργαλείο διαχείρισης στόλου για ετερογενείς στόλους ανεξάρτητα από τα εμπορικά σήματα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Παρέχει στους χειριστές των αγροτικών μηχανημάτων πλήρη φωνητική επικοινωνία, χωρίς καμία χειροκίνητη αλληλεπίδραση. Η εφαρμογή V-AgriFleet είναι βασισμένη σε τεχνολογία FIWARE που ενσωματώνει μια σειρά enablers (π.χ. PEP Proxy - Wilma, AuthZForce, Orion Context Broker) και απευθύνεται σε διάφορες ομάδες πελατών, όπως αγρότες, ενώσεις αγροτών, κατασκευαστές μηχανημάτων κ.ά. Η εφαρμογή V-AgriFleet υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.
Λογισμικό  
ecoCycle

Το λογισμικό ecoCycle v1.1 υπολογίζει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Μέσω της χρήσης του εργαλείου, πραγματοποιείται αναλυτική και πλήρης μελέτη του υπό μελέτη προϊόντος ή της διεργασίας, από την εξαγωγή των πρώτων υλών ως την απόρριψη των προϊόντων και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Το ecoCycle βασίζεται στη μεθοδολογία Eco Indicator 99, κατά την οποία υπολογίζεται ένας μοναδιαίος δείκτης (single indicator) που εκφράζει τη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, στη βάση του διεθνούς προτύπου ISO 14042. Πιο συγκεκριμένα, το ecoCycle συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς του περιβαλλοντικού αντικτύπου τις παρακάτω επιπτώσεις: (α) Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, (β) Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, (γ) Κλιματική αλλαγή, (δ) Εξάντληση των φυσικών πόρων, (ε) Μείωση της στοιβάδας του όζοντος, (στ) Οξίνιση, (ζ) Ευτροφισμός, (η) Ιονίζουσες ακτινοβολίες, (θ) Οικο-τοξικότητα, (ι) Χρήσεις γης. Η αρχιτεκτονική του εργαλείου αποτυπώνεται στην Εικόνα που ακολουθεί.

Λογισμικό  
Agro TC

Το Agro TC είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό που υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ). To λογισμικό βοηθά στην καταγραφή των ελέγχων του εξοπλισμού (νεφελοψεκαστήρες, ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών) και στην εξαγωγή αποτελεσμάτων. Εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και εξάγει τις μηνιαίες αναφορές προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) και προς το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων (πρώην ΙΓΕΜΚ). Το λογισμικό Agro TC είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σημεία υφιστάμενων ΣΤΕΕΕΓΦ

Ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό της Engineers for Business περιλαμβάνει στελέχη με εκτεταμένη εμπειρία σε υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση λειτουργιών, την ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση βιωσιμότητας. Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε αντικείμενα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και την οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και Εθνικούς πόρους, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων κατά την πρόσφατη περίοδο. Επίσης, η Engineers for Business συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων, μεταδιδακτορικών επιστημόνων, δημιουργώντας διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, οι οποίες βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Κατεβάστε τον ισολογισμό της εταιρείας από εδώ.

EfB

Address: Δοϊράνης 17, 54624, Θεσσαλονίκη
Phone: 2310222072

 

Για σχόλια και παρατηρήσεις συμπληρώστε τη φόρμα.

* υποχρεωτικό πεδίο
 
 
CAPTCHA


Refresh